Wednesday, July 30, 2008

Unique wedding cakes

When surfing on the web I came accross few wedding photos publish by different people that seems to be unique. I just thought to share it with the people that visit my blog regulary.

But in Sri Lanka I havent seen such kind of cakes. Hope our wedding planner will think in different way and adopt some new cake designs for future couples. :D

I have seen these photos in more than one place in internet. This is one of them.
~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Friday, July 25, 2008

Few snapshots from American History...June 30, 1922. Washington policeman Bill Norton measuring the distance between knee and suit at the Tidal Basin bathing beach after Col. Sherrell, Superintendent of Public Buildings and Grounds, issued an order that suits not be over six inches above the knee." National Photo Co.

1930. Policeman warning few youngsters who were bathing naked at river.


This is not the America currently we know..... :)


~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Friday, July 18, 2008

Smile......

Long back, a person who sacrificed his sleep, forgot his family, forgot his food, Forgot laughter were called "Saints"

But now they are called.. "IT professionals"

----------------------

A Banner cum Sign Board In front of an IT company..

Drive Slowly, Don ' t kill our Employee.... . Leave them to us

----------------------

Philosophy of life

At the beginning of married life, every gal treats her husband as

GOD,

Later on somehow the alphabets got reversed..!~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Sinhala Firefox 3 and the true story behind it

From news papers and television articles general public of Sri Lanka learn that the release of Firefox 3 in sinhala language is complete project of ICTA and University of Moratuwa. But most of them are not aware that it is a success story of many more individuals that contribute to the project with most of the effect of Danishka.

So here I posting few log entries with the people really worked for this and the way they have contributed.

http://apramana.com/categories/srilanka/sinhala-firefox-success-story/

http://sinhala.kalingasblog.com/2008/07/16/සිංහල-firefox-3-මාධ්ය හමුව/

ජාතක කතා සිංහලෙන්

පන්සිය පනස් ජාතක කතා පොත සිංහලෙන් ඉන්ටර්නෙට් හරහා කියවන්න දැන් පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නෙ http://www.jathakakatha.org/ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න විතරයි.
~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~


Wednesday, July 16, 2008

ක්වාන් ඩක් හිමියන්ගේ හදවත...

මෙය 2008-07-16 දින දිවයින පුවත් පතින් උපුටා ගත්තකි.

k~v`n~ dk~ hQmQyn~@g~ hqvw

@n`s#LW q$@vn m`hQmQ sQr#r
a`sQy`wQk rtvl mRl~ b#s@gn wQ@bn bRqEqhmw~, @b`qE h#qQy`vn~ e~ rtvlQn~ awOg` q#mW@m| @q~Xp`lnQk h` a`gmQk kOmn~wYN qQyw~ vn~@n~ vQvQ{ s~vr$p@ynQ. iw` kOrQr# ayRrQnQ. e~v` nQm`vt pw~vn~@n~ ahQAsk @b`qE jny`t @s`~sRm| h` qEk~ k[EU iwQrQ krmQnQ. vQytQn`my ev#nQ irNmkt @g`qEr# @b_q~{ r`j&ykQ. psRgQy sQyv@s~ avsn~ x`g@y~qW sQqEvRNR vQytQn`m| @b_q~{ sAh`ry @m| vnvQt @b`@h`~ @qnkOt amwk vRvkQ. @k`mQyRnQs~tQv`qy, amrQk`nR v&`p~wv`qy h` kYQs~wQy`nQkrNy yn wYQvQ{ bl@v|g vQsQn~ vQvQ{`k`r@yn~ kYQy`w~mk @kr#N v&`p^wQvlQn~ vQytQn`m@y~ bRq~{ X`snyt h` @b_q~{ jnw`vt brpwl h`nQ sQqEvQNQ. @l`~kv`sWn~t e~ bv v#thR@N~ 1963 vs@r\ jRnQ 11 vn qQn sQqEvR @l`mR d#h# g#n~@vn sQq~{QykQnQ. enm|, vQytQn`m@y~ @b_q~{ vQ@l`~pnyt vQ@r`~{y qk~vmQn~ wQc| k~v`n~dk~ hQmQyn~ wm sQr#rt gQnQ wb`@gn bRqEssRnw~, jnw`vw~ @vnR@vn~ qQvQ pQqWmyQ. @mm pRvw p#wQry$@mn~ @l`v pRr` @b_q~{yn~@g~ hqvw~ km|p`vt pw~vQNQ.

h#t hy h#vQrQqQ k~v`n~dk~ hQmQ 1963 jRnQ 11 qQn syQ@g`n~ ngr@y~ jn`kWr\N vQqQyk~ m#qt p#mQN pq~m`sn irQyv|@vn~ v`dQ vQy. xQk~;Rn~ kWpnmk@g~ uqv|@vn~ hQs mwt @ptYl~ hl` gw~ un~vhn~@s~ sQr#rt gQnQ wb` gw~h. @m| sQqEvWm sQy#sQn~ qEtR @d|vQd| h#l~br\sn~tm| nQv|@y`~k~ tyQm|s~ pwYyt v`r\w` kr wQ@bn~@n~ @m| ayRrQnQ.

gQn~@nn~ q#@vn k~v`n~dk~ hQmQyn~ @qst m` a#s~ @y`mR k@L~ ek~vrk~ pmNQ. mt wvw~ e~ qQh` bln~nt @n`h#k. un~vhn~@s~@g~ sQr#r gQnQ q#l~vlQn~ @vUNQ. hQs qEm`r@yn~ v#sRNQ. kYm@yn~ sQr#r apY`NQk vn ayRr# @pNRnQ. mQnQs~ pRUtR g[ pY@q~Xy pRr` hm` yn~nt vQy. avt rFs~v sQtQn vQytQn`m| v#sQyn~@g~ ikQbQ[Em| h` vQl`p hV p#wQr gQ@y~y. km|pnyt pw~ m@g~ @q@nw~vl q k[EU pQr#NQ. ssl bvt pw~ mt vQs~wr kQsQvk~ sthn~ krgn~nt @n`h#kQ vQy. gQn~@nn~ q#@vn k~v`n~dk~ hQmQyn~@n~ sQr#@rhQ ek~ ms~ pQVRvk~ vw~ s#lE@N~ n#w. kQsQm @k[QrQlQ hVk~ un~vhn~@s~@gn~ pQtvR@N~ n#w. un~vhn~@s~ v`dQ vR irQyv|@vn~m nQslv sQtQyh.k~v`n~dk~ hQmQyn~ bRqEssRn h` @b`qE jny` @vnR@vn~ @m@ls qQvQ pRqn~nt @pLBR@N~ evkt vQytQn`m@y~ sQqE @vmQn~ p#v#wQ @b_q~{ vQ@r`~{W kYQy`q`myn~ v#L#k~vWm s[h` 1963 vs@r\ m#yQ ms eLBRNR bRq~{ vr\; 2507 @vsk~ uw~svy s#mrWmt avhQr kQrWm eyt a`sn~n @h~wOvyQ. @b_q~{ vQ@r`~{W ugY k@w`~lQkykO vR r`j& p`lk dQn~ dQym| @vsk~ u@Ll nQmQw~@wn~ @b_q~{ @k`dQ esvWm h` s#rsQlQ kQrWm whnm| k@L~y. ohR em nQ@y`~gy qEn~@n~ ohR@g~ s@h`~qry` vR @z`~ dQn~ wk~ a`c| .bQ@;`p~ pqvQ pY`p~wQy s#mrWmt vwQk`nR @k`dQy rt pRr` osv` wQ@bn awrwOrqWy. em nQ@y`~gy jnghn@yn~ sQyyt h#w~w$vk~ vR @b_q~{yn~@g~ a`gmQk nQqhs @n`slk` h#rWmkQ. k@w`~lQk p`lky`@g~ kYQy`q`myt e@rhQ vR @b_q~{@y`~ @vsk~ uw~svy p#v#w~vWmt m#yQ 08 vn qQn hR@v| nRvrt rFs~vRh. em s~}`nyt p#mQNQ @p`lQs~ xt@y`~ @b_q~{@k`dQ vns` qm` rFs~vR pQrQst @vdQ w#bRh. nv @q@nk~ eyQn~ mrNyt pw~vRh. @b`@h`~ @qnkOt wOv`l sQqEvQNQ. @b_q~{yn~@g~ vQ@r`~{y wvw~ vr\{ny vQy. @pLp`lQvl gmn~ gw~ @b_q~{yn~ k$g#sR@v| @m| stn~ p`T kQymQnQ.

1. @b_q~{ {jy esvWmt avsr @qnR

2. k@w`~lQkyn~t @qn ayQwQv`sQkm| @b_q~{yn~tw~ lb`@qnR.

3. @b_q~{ xQk~;Rn~t {r\my @q~Xn` kQrWmt h` ey pQLQp#qWmt id @qnR

4. @b_q~{yn~t hQAs` kQrWm nwr krnR.

5. G`wkyn~t qVRvm| qW G`wny vR ay @vnR@vn~ vn~qQ @gvnR.

@m| il~lWm|vlt svn~ @n`qEn~ vQytQn`m| rjy k@L~ @b_q~{ mr\qny wvw~ q#dQ kQrWmyQ. @m`~d wkwQr#vn~ il~ln @q~vl~ q#n~ lb` qW a#w. ovRn~ eyQn~ s$hWmt pw~vQy yRwO y#yQ dQn~ dQym| kQ@v|y. jRnQ ms 03 vn qQn @pLp`lQ y$m whnm| @kr#NQ. e~ g#n @n`wk` vQ@r`~{w` q#k~vR @b_q~{yn~t qEBRr# p#h#wQ vQ; rs`ynQk qYv&yn~ isW@mn~ 67 @q@nk~ wOv`l l#bRh. 1500 k~ pmN hmRq`@v| aw~adAgOvt pw~vRh. @m| sQq~{Q@yn~ @b_q~{@y`~ wvw~ asrN vRh. ek~sw~ vQytQn`m| @b_q~{ sAgm@y~ ILM wWrNy vR@y~ bRqEssRn h` @b`qE jnw`v @b|r`g#nWm s[h` jWvQwy pRj` kQrWmyQ. ehQ sx`pwQ wQc| k~v`n~dk~ hQmQ a#wOU kWpnmk~ sQy k#m#w~@wn~ iqQrQpw~ vRh. 1963 jRnQ 11 vn qQn kYQy`w~mk k@L~ em wWrNyyQ.

mh`y`n @b_q~{ vQgYhy anRv slkn vQt wQv| k~v`n~ dk~ hQmQyn~@g~ kYQy`v qQvQ ns` g#nWmk~ @n`@v|. un~vhn~@s~ wOL sQy qQvQ ns`g#nW@m| @c|wn`vk~ @n`wQbRN b#vQnQ. un~vhn~@s~@g~ armRN vR@N~ hQAs` pWd` vQ[Qn jny` eyQn~ mRqv` g#nWmyQ. e~ s[h` @w`~r` gw~@w~ wm a{Q;~T`n p`rmQw`v pqnm| krgw~ jWvQw pRj`v yQ. ey @b`~{Qsw~w~v cr\y`vkQ. gQnQ q#l~vlQn~ sQr#r q#@v|q~qW k~v`n~ dk~ hQmQyn~t kQsQqE @v|qn`vk~ @n`q#nR@N~ sQ@w~ p#v#wQ q#dQ a{Q;~T`n Xk~wQy nQs`yQ. e~ bv whvRr# @k@rn pRqEm sQqEvWmk~ qk~nt l#bRNQ. k~v`n~ dk~ hQQmQyn~@g~ sQr#r gQn~@nn~ q#vW aU vRvq hqvw @n`q#vW iwQrQ vRNQ. syQ@g`n~ ngr@y~ ey a`rk~;Qwv w#n~pw~ kr a#w. @b_q~{ jnw`v k@w`~lQk p`lkyn~@g~ k^^r v{hQAs`vn~@gn~ @b|r`g#nWm s[h` wQc| k~v`n~ dk~ hQmQyn~ jWvQwy pRj` kQrWmt @pr dQn~ dQym|t lQpQyk~ y#v|@v|y. ey h#[Qn~@vn~@n~ hqv@w~ r#{Qr@yn~ lQyR lQymn yn nmQnQ.

"m@g~ @q@nw~ pQyvWmt @pr mm bRqErqEn~@g~ qhmt sQw @y`mR krmQ. dQn~ dQym| jn`{QpwQwOm`@g~ m` iw` @g_rv@yn~ il~l` sQtQn~@n~ kr#N` qy`v hqv@w~ a#wQ kr@gn jnw`v@g~ yhpwt a#p k#p vn @lsyQ. a`gmQk sm`nw~vy h` m`w^xSmQ@y~ Xk~wQy vr\{ny vn ayRrQn~ ktyRwO krn @lsyQ.

mm @g_vrNWy xQk~;Rn~ vhn~@s~l`t q a`y`cnyk~ krmQ. pRjnWy mh` sAGrw~ny h` gQhQ @b_q~{ jnw`v ek~sw~v sAvQ{`n`w~mkv sm|bRq~{ X`sny a`rk~;` krgn~nt jWvQw pRj`@vn~ ktyRwO kL yRwOyQ."

wQc| k~v`n~ dk~ hQmQyn~ anRgmny kL wQc| mRyn~ @h`n~ hQmQ a@g`~s~wO 04 vn qQn @b_q~{ ayQwQv`sQkm| lb` @qn~n#yQ rjyt blkrmQn~ sQr#rt gQnQ wb`gw~ awr, qRyn~ pn~s@l~ wQc| wn~ wk~ hQmQ a@g`~s~wO 13 vn qQn e~ ayRrQn~m qQvQ pQqE@v|y. a@g`~s~wO 15 vn qQn wQyR qm| pn~s@l~ qQv| k~vn~ xQk~;RNQy q e~ mM gQy`y. ek~ hQmQnmk~ gQnQ wb`gw~@w~ jn`{QpwQ@g~ @s`@h`yRr# a`c| bQ@;`p~ sQtQ syQ@g`n~ k@w`~lQk pl~lQy iqQrQpQtqWy. @m| @Kqjnk sQqEvWm|vlQn~ p`lkyn~@g~ hqvw~ slQw vR@N~ n#w. "xQk~;Rn~ gQnQ wb`gw~w`t apt kmk~ n#h#. ev#nQ ay wvw~ sQtQnv` nm| ovRn~t @ptYl~ lb` @qn~nt apt pRUvn~ y#yQ r`j& p`lk@y`~ kWy. dQn~ dQym|@g~ up@q~XQk`v vR mkr rFjQn (dY#gn~ @l~dQ) nmQn~ h#[Qn~vRN ahAk`r n$nn~dQy dQn~ n&R xQk~;Rn~@g~ jWvQw pRj`v h#[Qn~vR@y amR ms~ pQLQs~sW@m| "b`bQ kQv|" q#mWmk~ vX@ynQ. apt wQ@bn~@n~ b`bQkQv| sn~qr\Xny bl` aw~@p`Lsn~ qWm y#yQ a#y p#vsRv`.

@b_q~{ ayQwQv`sQkm| whvRr# krn @ls il~ln uq~@G`~;N @pLp`lQ qQ@nn~ qQn v#dQvQy. eyQn~ @k`~pyt jn`{QpwQ dQn~ dQym| @pLp`lQkr#vn~t qEtR w#n @vdQ wbn @ls aN krmQn~ 1963 a@g`~s~wO 21 qQn m`r\;l~ nWwQy p#nvWy. syQ@g`n~ ngr@y~ ;`@l`yQ pn~sl @pLp`lQkr#vn~@g~ mRls~}`ny bvt rjyt @w`rwOr# l#bW wQbQNQ. eqQn m#qQym| rF@y~ vQytQn`m| vQ@X~; k`r\y bLk`@y~ @s`l~q`qE@v`~ ;`@l`yQ pn~sl a`kYmNy kLh. @m`@h`wkQn~ a#sR@N~ @vdQ hV, @gY@n~d| pRpRrN hV sh xQk~;R -xQk~;RNWn~ nMn mrhd yQ. @s`l~q`qE@v`~ adQ vQs~sk~ pmN ud b#l~knQyk sQtQ xQk~;Rn~ phLt @hlEh. @gY@nd| gs` bRqEpQLQm sh q`g#b pQpQrvRh. ovRn~@g~ ilk~ky vR@N~ k~v`n~ dQk~ hQQmQyn~@g~ hqvw sh aU w#n~pw~ krVRv v#nsWmyQ. e~ bv q#ngw~ xQk~;Rn~ @qnmk~ krVRv rF@gn pn~sl pQtRps w`p~p@yn~ p#n a#mrQk`nR a`{`r m{&s~}`n@y~ rFkvrNy lb` gw~h. ;`@l`yQ pn~slt hmRq`v phrqW@mn~ G`wny vRN xQk~;R sAK&`v sQy gNnkQ. sQrx`ryt g#nRN xQk~;R sAK&`v 1500 kt a{Qky. syQ@g`n~ ngry hmRq` p`lnyt gw~ awr pRvw~pw~ vlQn~ sQq~{Q v`r\w` kQrWm whnm| @kr#NQ. uq$sn 6.00 t syQ@g`n~ gOvn~ vQqElQ@yn~ jnw`v a#m#wS jn`{QpwQ dQn~ dQym| p#vsR@v| pn~sl~vl @b`~m|b, wOvk~kO a`qW avQ a`yR{ shQwv m#r kN~d`ym| sQtQ nQs` r`j& a`rk~;`v s[h` pn~sl~ a`kYmNy kL bvyQ. ohR pn~sl~ rFskt hmRq`v lv` phrqEnQ. sQylEm pn~sl~ vt` ktRkm|bQ v#tvl~ qm` mRrk`vl~ @yqE@v|y. @pLp`lQ gQy @b_q~{yn~t m#rvryn~@gn~ phr el~l vQy.

qkONR vQytQn`m@y~ @b_q~{ sAh`ryt vQr#q~{v ILMt vWqQ b#s~@s~ p`sl~ LmRn~y. 1963 a@g`~s~wO 25 vn qQn 4000 k~ pmN XQ;&@y`~ uq~@G`~;N@y~ @yqEnh. s#p~w#m|br\ 03 vn qQn vQ@r`~{w` rFlQy p#v#w~vR@N~ 5600 k~ pmN XQ;&yn~@g~ shx`gQw~v@ynQ. rj@yn~ @yqvR k@w`~lQk m#ryn~@gn~ ovRn~t am`nR;Qk v{ hQAs` vQ[Qn~nt sQqEvQy. a#w#mRn~@g~ aw~ p` sQ[QnR l#bQN. a#s~ an~{ @kr#NQ.

b#wQmw~ k@w`~lQkykO dQn~ dQym| 12 vn pQyRs~ @p`~p~wOm` smg sb[km| p#v#w~vR @k@nkQ. k`dQnl~ pY#n~sQs~ s~@pl~mn~ yt@w~ ohR @s~vy kr wQ@b|. 1950 qW dQn~ dQym| a`sQy`@v| rtvl~ ytw~vQjQwkrNyt h` @k`mQyRnQs~tQkrNyt e@rhQ a#mrQk`nR wOn~vn bl@v|g@y~ aAX pY{`n @vs~lQ pQsl~ smg s`kc|C`vk~ pvw~v` a#w. pYAX p`ln@yn~ nQqhs~vWmt a#mrQk` ek~sw~ jnpq@yn~ vQytQn`myt a`yRR{ sh up@qs~ l#bQNQ. dQn~ dQym|t p#vr#@N~ pYAX p`lkyn~ vQytQn`m@yn~ p#n~nWm sh @h`~cQ mQA@g~ @k`mQyRnQs~tQ k#rlQkr#vn~t e@rhQv stn~ kQrWmyQ.

1954 qW pYAXy vQytQn`m@yn~ pQtvQy. 1955 jnmw vQc`rNykQn~ ohR qkONR vQytQn`m@y~ s~v`{Wn r`j&yk~ pYk`Xyt pw~k@L~y. jn`{QpwQ dQn~ dQym| @b_q~{ sAh`ry ptn~ gw~@w~ ew#n~ sQty. ohR@g~ a`qr\X p`T vR@N~ kYQs~wO wOm` qkONR vQytQn`myt p#mQN a#w. mrQy mv qkONR vQytQn`m@yn~ pQtv a#w. yn~n yQ ohR bl`@p`@r`w~wO prQqQ uwOr# vQytQn`m@y~ sQtQ k@w`~lQkyn~@gn~ sQyyt h#tk~ enm| 8,50,000 k~ qkONt sAkYmNy vRh. @m`n~tg~n`d| a`qWv`sW k@w`~lQk@y`~ 2,10000 k~ qkONR vQytQn`m@y~ pqQAcQ krnR l#bRh. @b_q~{ sAh`ry s[h` dQn~ dQym|t Xk~wQy l#bR@N~ jnghN@yn~ sQyyt 11 k~ vR k@w`~lQkyn~@gnQ. hmRq`@v| sh rj@y~ wnwOr#vlt pw~@kr#@N~ k@w`~lQk jnw`vyQ. jn`{QpwQ@g~ @s`@h`yRr` a`c| bQ@;`p~ nQs` k@w`~lQk pl~lQvlt vQX`l pYm`Nyk~ idm| l#bRNQ. 1963 vs@r\ 2507 @vsk~ uw~svy avs~}`@v|qW sQqEvR@N~ k@w`~lQk p`lny yt@w~ sQyyt h#w~w$vk~ vn @b_q~{yn~ aw~vQ[Qn as`{`rNkm|vlt e@rhQv @b_q~{yn~@g~ n#gW sQtWmkQ.

vQytQn`m@y~ sQqEvn am`nR;Qk sQq~{Wn~ pQLQb[ v`r\w` a#mrQk`nR jn`{QpwQ @j`~n~ ef~. @kndQ@g~ av{`nyt @y`mR vQy. k~v`n~ dk~ hQQmQyn~ gQn~@n~ q#@vn ayRr# q#k~@vn C`y`r$py @qs ohR vQmwQ@yn~ bl` sQtQ@y~y. dQn~ dQym| sQqEkL mnR;& sAh`ryt vQp`k @m@l`v qW vQ[W@m| k`ly eLBR@N~ in~psRvyQ. 1963 @n`v#m|br\ 01 qQn @b_q~{ jnw`v@g~ vQ@r`~{w` @pLp`lQy en vQt ohR @s`@h`yRrn~ @q@qn` smg umA m`r\gykQn~ @c`~@l`n~ pQhQtQ pY#n~sQs~ k~@;~vQyr\ pl~lQyt p#n gQ@y~y. ovRhR pRjkvr#n~ @ls @vs~ vl`@gn a#w. @n`v#m|br\ 02 qQn G`wnyt lk~vR dQn~ dQym|@g~ sh @s`@h`yRrn~@g~ mL sQr#r hmRq` mRls~}`ny asl wQbW hmRvQy. ohR@g~ m hmRq` pY{`nQy` em G`wny sQqEkL bv vQX~v`s @k@r\. a#mrQk`nR pRvw~pw~ sQq~{Qy v`r\w` k@L~ sQyqQvQ h`nQ krg#nWmk~ vX@ynQ. syQ@g`n~ gOvn~ vQqElQy p#vsR@v| dQn~ dQym| vsp`ny kr a#wQ bvyQ. nmRw~ ohR@g~ q$w~ pQtRpst b#[ wQbRNR awr, sQr#@r\ w#lEm| qk~nt l#bW a#w. ohR@g~ mL sQr#r mQhQqn~ kr a#w~@w~ a#@mrQk`nR w`n`pwQ k`r\y`ly asl apYsQq~{Q@y~y. ohR@g~ mrN@yn~ avRr#qE wOnkt psR 1971 qW avmAgl ktyRwO pvw~v` a#w.

a#mrQk` ek~sw~ jnpqy uwOr# vQytQn`m@y~ @k`mQyRnQs~tQ p`lnyt e@rhQv qQgtm stn~ kL awr a#mrQk`nR iwQh`s@y~ kU p#l~lm| iwQrQ krmQn~ 1973 m`r\wO 29 vn qQn jn`{QpwQ rQcd| nQk~sn~ vQsQn~ avsn~ a#mrQkn~ @sbL` q vQytQn`m@yn~ ivw~ kr gnR l#bWy. uwOr# h` qkONR vQytQn`m| yRq~{y p#v#wQ k`ly wOL ert bRqEssRnt h` @b_q~{yn~t sQqEvRNR h`nQy iw` vQX`ly. srN`gwyn~ @ls vQ@q~s~vlt pL`gQQy @b_q~{yn~ h#[Qn~@vn~@n~ "@b`tQ pWpl~" yn avmn~ vcn@ynQ. srN`gw @b`@h`~ @qn` kYQs~wQy`nQkrNyt @g`qEr# vW sQtQwQ. nmRw~ vQytQn`m| @b_q~{yn~ @l`v pRr` vQsQry$m nQs` @n`@yk~ rtvl pn~sl~ iqQvW a#w. awWw@y~ sQqEvR @Kqv`cky amwk kr qm` vr\wm`n @k`mQyRnQs~tQ rjy yLQw~ vQytQn`m@y~ @b_q~{ pY@b`~{yk~ a#wQ kQrW@m| uw~s`hyk @y@qyQ. psRgQy @vsk~ ms @l`~k @b_q~{ sm|@m|lnyk~ p#v#w~vWmt ktyRwO k@L~ e~ anRvyQ. ey @b_q~{ sAc`rkyn~ @gn~v` g#nW@m| a`r\}Qk s#l#s~mk~ q @vyQ.

pRj& m#qgm {m|m`nn~q hQmQ
mhnRvr as~gQrQ mh` vQh`rv`sW~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~


Knowing that the Calendar object is today or not, in java

When programming in java sometimes you may come a cross to situations that you have a Date or Calendar object and you want to check that object represent today or not. So here is a solution for that. I ope that you know how to convert a Date to Calendar...

public static boolean isSameDate(Calendar date) {
Calendar now = Calendar.getInstance();
return date.get(Calendar.YEAR) == now.get(Calendar.YEAR)
&& date.get(Calendar.MONTH) == now.get(Calendar.MONTH)
&& date.get(Calendar.DATE) == now.get(Calendar.DATE);
}


~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Tuesday, July 15, 2008

Interesting CV


Name: Pakya Bhai Supariwala

Objective:

To obtain a challenging position as a Crime Implementation Analyst (CIA)


Education:


- B.S. (Crime Technology) Tihar Jail, India, August 1994
- M.S. (Criminal Sciences) Virginia Prison for International Smugglers and the Unlawful Activists(VPISUA), August 1996.

Thesis:


'On escaping from high security prisons like Alcatraz with minimal efforts'

Coursework:


Cop Psychology, Plastic Explosives Technology, Bomb Controls and Timer Device Theory, International Smuggling and Drug Trafficking, Object Oriented Crime Design

Work Experience:


- Research Assistant, LTTE Labs, Jaffna, Aug 1990 - Aug 1991
- Worked on the prestigious Belt Bomb project
- Developed instant death cyanide capsules in orange, strawberry; and mint flavors (Patent No. 007,13,666)

Summer Internship:


Dawood Ibrahim and Haji Mastan Associates, Bombay, June1987 - July1990
- Worked as a hitman and was responsible for many supari style killings
- Participated in election rigging in Bihar and made hafta Collections

Honors and Achievements:


- Won 1980 Gabbar Singh Memorial Award (given to child prodigies in crime)
- Member, IPKF (Indian Professional Killers Forum) student chapter
- Performer of the year in 2004 General Elections in Bihar and U.P.
- Strong hold on Govt. and NGOs.
- Specialized in extortion, illegal construction business and fake academic degree supply.

References:


- Dr. Charles Sobhraj, Full Time Prof., Tihar Jail, New Delhi
- Dr. Chandra Swamy, Visiting Faculty Tihar Jail, New Delhi
- Dr. Dawood Ibrahim, Overseas Projects Manager, Dubai~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Little Monks...~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Thursday, July 10, 2008

Wonderful definitions for designations at office:


1) Project Manager is a Person who thinks nine women can deliver a baby in One month.


2) Developer is a Person who thinks it will take 18 months to deliver a Baby.


3) Onsite Coordinator is one who thinks single woman can deliver nine babies in one month.


4) Client is the one who doesn't know why he wants a baby.


5) Marketing Manager is a person who thinks he can deliver a baby even if no man and woman are available.


6) Resource Optimization Team thinks they don't need a man or woman; they'll produce a child with zero resources.


7) Documentation Team thinks they don't care whether the child is delivered, they'll just document 9 months.


8) Quality Auditor is the person who is never happy with the PROCESS to produce a baby.


9) Tester is a person who always tells his wife that this is not the Right baby.


10) HR is a person who thinks that a donkey can deliver a human baby if given 9 months~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Tuesday, July 08, 2008

Beauty of Mathematics !!!!!!!

Have you ever come accross mathematical formulas that gies you amazing results??? Here are some of them. Thats the beauti of mathematics ....

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 8888888881 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321


~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Thursday, July 03, 2008

Photographic exhibition - Nature Team- University of Moratuwa

Photographic exhibition - Nature Team- University of Moratuwa


The second annual nature photographic excibition by the Nature Team of University of Moratuwa will be held at National Art Gallery of 4th and 5th July. Entrance is free.~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~

Tuesday, July 01, 2008

HR means HIGH RISK

After 2 years of selfless service, a man realized that he has not been promoted, no transfer, no salary increase no commendation and that the Company is not doing any thing about it. So he decided to walk up to his HR Manager one morning and after exchanging greetings, he told his HR Manager his observation. The boss looked at him, laughed and asked him to sit down saying;

My friend, you have not worked here for even one day.

The man was surprised to hear this, but the manager went on to explain.

 

Manager:- How many days are there in a year?

Man:- 365 days and some times 366

 

Manager:- how many hours make up a day?

Man:- 24 hours

 

Manager:- How long do you work in a day?

Man:- 8am to 4pm. i.e. 8 hours a day.

Manager:- So, what fraction of the day do you work in hours?

Man:- (He did some arithmetic and said 8/24 hours i.e . 1/3(one third)

 

Manager:- That is nice of you! What is one-third of 366 days?

Man:- 122 (1/3x366 = 122 in days)

 

Manager:- Do you come to work on weekends?

Man:- No sir

 

Manager:- How many days are there in a year that are weekends?

Man:- 52 Saturdays and 52 Sundays equals to 104 days

 

Manager:- Thanks for that. If you remove 104 days from 122 days, how many days do you now have?

Man:- 18 days.

 

Manager:- OK! I do give you 2 weeks sick leave every year. Now remove that14 days from the 18 days left. How many days do you have remaining?

Man:- 4 days

Manager:- Do you work on New Year day?

Man:- No sir!

 

Manager:- Do you come to work on workers day?

Man:- No sir!

 

Manager:- So how many days are left?

Man:- 2 days sir!

 

Manager:- Do you come to work on the (National holiday )?

Man:- No sir!

Manager:- So how many days are left?

Man:- 1 day sir!

 

Manager:- Do you work on Christmas day?

Man:- No sir!

 

Manager:- So how many days are left?

Man:- None sir!

 

Manager:- So, what are you claiming?

Man:- I have understood, Sir. I did not realize

that I was stealing Company money all these days.

 

Moral - NEVER GO TO HR FOR HELP!!!

 

 

HR=HIGH RISK~ Vidula Hasaranga - විදුල හසරංග ~